#62 – EZB vs. Bundesbank – Alex Theiler – Jung & Naiv

Heute spricht Tilo mit Finanzexperte Alex Theiler (@aahsh) Jung & Naiv - Folge 62: EZB vs. Bundesbank Aufnahme vom 11. Juni 2013 http://youtu.be/fADlM4yEFFU www.jungundnaiv.de / @JungNaiv / @TiloJung